კულტურისა და ინოვაციების ინტეგრირების მიზნით, თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში არსებულ „თბილისის კრეატიულ ცენტრში“ Boot Camp დაიწყო.
Boot Camp- ის ფარ­გლებ­ში სტარ­ტა­პე­რებს აქვთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ინ­ტენ­სი­ურ რე­ჟიმ­ში იმუ­შა­ონ თა­ვი­ანთ სტარ­ტა­პებ­ზე და ტრე­ნე­რე­ბის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მე­ბით მო­ი­ძი­ონ ყვე­ლა მათ­თვის სა­ჭი­რო და სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცია უშუ­ა­ლოდ მათი სტარ­ტა­პის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კო­მერ­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ი­სათ­ვის.
პრო­ექ­ტი „თბი­ლი­სის კრე­ა­ტი­უ­ლი ცენ­ტრის“ ფარ­გლებ­შიც ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, რო­მე­ლიც თბი­ლი­სის ის­ტო­რი­ის მუ­ზე­უმ­ში რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გა­იხ­სნა. თბი­ლი­სის კრე­ა­ტი­უ­ლი ცენ­ტრის პრო­ექ­ტი იყო­ფა რამ­დე­ნი­მე ეტა­პად, თი­თო­ე­უ­ლი ეტა­პი არის გათ­ვლი­ლი პრო­ექ­ტში ჩარ­თუ­ლი მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here