შეიქმნა ცალკე Youtube ვებ-გვერდი ბავშვებისთვის. თუ აქამდე ბავშვები თავიანთი ასაკის შესაფერის ვიდეოებს youtube.com-ზე უყურებდნენ, ახლა მათ შესაძლებლობა აქვთ საბავშვო ვიდეო-კონტენტი საიტზე youtubekids.com ნახონ.
ვებ გვერდი მშობლებს საშუალებას აძლევს, რომ აკონტროლონ, თუ რა სახის ვიდეოებს ნახულობენ ბავშვები, რამდენადაა ეს ვიდეოები მათი ბავშვების ასაკისა და განვითარების შესაბამისი და სხვ.

თავდაპირველად, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, საიტს არ ექნება ავტორიზაციის ფუნქცია.

პასუხის გაცემა

შეიყვანეტ კომენტარის ტექსტი
შეიყვანეთ თქვენი სახელი